STRONA GŁÓWNA

20 lat GTBS

GTBS
podstawa prawna
realizacje

MIESZKANIA NA WYNAJEM
zasady

 DLA NAJEMCÓW
regulaminy rozliczania kosztów
regulamin porządku domowego
informacje

OGŁOSZENIA
OBRAZKI Z FESTYNU


NOWY KONKURS
NAJŁADNIEJSZY BALKON

PRZETARGI
ROK 2019
ZAKOŃCZONE

RODO
Klauzula... Kontakt...

Wniosek o wynajem mieszkania


KONTAKT
   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Ochrona danych osobowych

w Gorzowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 49, adres e-mail: gtbs@pro.onet.pl, tel.: 95 722 55 22.

Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych:

firmą    Aktywne   Systemy   Treningowe   Anna   Reszel  z  siedzibą  ul.   Nad Obrą 15       66-440  Skwierzyna  jest  możliwy  pod  nr  telefonu  509 936 160  oraz  pod adresem email: odtj.reszel@gmail.com

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest wynajem lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych Spółki.

Odbiorcy

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, wymaganym dla realizacji umowy o wynajem lokalu mieszkalnego, do czasu określonego prawem zakończenia terminu wysuwania roszczeń z tyt. umowy.

Prawa

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Pani /Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani /Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencja nie podania danych osobowych będzie brak możliwości jej zawarcia.

*********************************************************************************************************

Klauzula informacyjna do faktur

 Klauzula informacyjna RODO dot. wystawiania faktur Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.                z siedzibą przy ul. Teatralnej 49; 66-400 Gorzów Wlkp., reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Spółki, tel.: 95 722 55 22; adres e-mail: gtbs@pro.onet.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odtj.reszel@gmail.com. Celem zbierania danych jest wystawienie faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury w formie korespondencyjnej Pana/Pani dane będą udostępnienie Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane. Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów.

*********************************************************************************************************

Szanowni Państwo

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (w skrócie „RODO”). Jest to regulacja unijna, która ma na celu zapewnienie jednakowego, wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. rozumie wartość danych osobowych i odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa ich przetwarzania, dlatego dostosowała swoją działalność do standardów RODO. Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania RODO pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 49.

Można się z nami kontaktować listownie (adres podany wyżej), mailowo: gtbs@pro.pl lub telefonicznie 95 722 55 22

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail odtj.reszel@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnych umów dot.:  wynajmu lokali mieszkalnych, dzierżawy nieruchomości, wykonywania usług z zakresu obsługi technicznej osiedla, realizacji zadań inwestycyjnych, dostawy mediów, obsługi prawnej i przyszłych kontaktów handlowych, bieżącej współpracy tzn. realizacji złożonych przez Państwa zamówień lub wykonania na Państwa rzecz umowy a także: przesyłania rozliczeń (faktur) za ww. usługi. Dlatego też Państwa dane osobowe planujemy przetwarzać przez czas naszej współpracy (ewentualny dłuższy okres przechowywania danych osobowych może wynikać z okresów przedawnienia roszczeń lub ciążących na nas z mocy prawa obowiązków, np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Państwu określone uprawnienia:

- mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe Państwa dotyczące są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;

- jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania;

- w pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;

- przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

- w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, mają Państwo prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

- jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, mogą Państwo także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali.

 

                                                                                                      /-/ Prezes Zarządu

 
  Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.