STRONA GŁÓWNA

20 lat GTBS

GTBS
podstawa prawna
realizacje

MIESZKANIA NA WYNAJEM
zasady

 DLA NAJEMCÓW
regulaminy rozliczania kosztów
regulamin porządku domowego
informacje

OGŁOSZENIA
OBRAZKI Z FESTYNU


NOWY KONKURS
NAJŁADNIEJSZY BALKON

PRZETARGI
ROK 2019
ZAKOŃCZONE

RODO
Klauzula... Kontakt...

Wniosek o wynajem mieszkania


KONTAKT
     

                                      

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

   w zasobach Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

     I.                   PODSTAWY PRAWNE

 

 1. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz. U. z 2005 r. Nr 31 , poz. 31 , poz. 266 z późn. zmianami.
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 26.01.2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach opróżnienia lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie - Dz. U . z 2005 r. Nr 17 , poz. 155.
 3. Ustawa z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16 , poz. 93 z późn. zmianami.
 4. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2006 r. Nr 156 , poz.1118.
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.z 2006 r. Nr 80 , poz. 563).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- Dz. U. z 2002 r. Nr 75 , poz. 690 z późn. zmianami.
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - Dz. U. z 1999 r. Nr 74 , poz. 836 .

   8.  Uchwała Nr VIII/81/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 lutego             2003 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w         Gorzowie Wlkp.

 

II. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Postanowienia regulaminu określają obowiązki najemcy lokali mieszkalnych zarządzanych i stanowiących własność Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
 2. Najemca jest odpowiedzialny w zakresie postanowień Regulaminu za wszystkie osoby, których prawa reprezentuje ( członków rodziny, domowników, gości, itp.).

 

III. OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do których używania jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać regulaminu porządku domowego.
 2. Najemca jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak korytarze i klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
 3. Najemcę, zgodnie z Ustawą przywołaną w ust. I.1.”… obciąża naprawa i konserwacja:

        a) podłóg, posadzek , wykładzin podłogowych oraz ściennych ceramicznych,               szklanych i innych ;

        b) okien i drzwi ;

        c) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych ,               elektrycznych) , podgrzewaczy wody , wanien , brodzików , mis klozetowych ,             zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami , baterii i zaworów czerpalnych             oraz innych urządzeń sanitarnych , w które lokal jest wyposażony , łącznie z ich             wymianą ;

        d) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej , z wyłączeniem wymiany             przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej ;

         e) etażowego centralnego ogrzewania , a wypadku gdy nie zostało ono              zainstalowane na koszt wynajmującego , także jego wymiana ;

         f) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych , w tym             natychmiastowe usuwanie ich niedrożności ;

         g) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych poprzez :

                      1) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i                           sufitów ;

                      2) malowanie okien i drzwi , wbudowanych mebli , urządzeń kuchennych ,                           sanitarnych i grzewczych” .

 1. Najemca lokalu, w którym jest zainstalowany piec gazowy służący do wytwarzania energii cieplnej c.w. zobowiązany jest do bieżącej konserwacji pieca przez uprawnione do tego osoby oraz dokonywanie corocznych przeglądów technicznych pieca przez uprawnione do tego osoby.
 2. Najemca winien korzystać z urządzeń zainstalowanych zgodnie z projektem technicznym lokalu. Zabrania się używania butli gazowych.
 3. Najemca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód w lokalu, budynku lub jego otoczeniu powstałych z jego winy lub osób przebywających w przydzielonym mu lokalu. Za szkody wyrządzone przez małoletnie dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 4. Najemca może wprowadzić w lokalu i pomieszczeniach mu przydzielonych ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego. Wszelkie zmiany wyposażenia oraz przebudowy w lokalu i pomieszczeniach przydzielonych najemcy wymagają pisemnych uzgodnień.
 5. Najemcy nie wolno dokonywać zmian kolorystyki zewnętrznej okien i drzwi wejściowych do lokalu oraz wykonywać zabudowy lub zmieniać kolorystyki balkonu i elewacji budynku.
 6. Zabrania się montażu wszelkiego rodzaju krat na oknach i drzwiach balkonowych oraz w piwnicach bez pisemnej zgody Wynajmującego i wymaganego pozwolenia budowlanego
 7. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, ochronę wspólnego mienia i utrzymanie czystości pomieszczeń wspólnego użytku, drzwi wejściowe do budynków wyposażonych w domofony winny być zawsze zamknięte. Nie należy wpuszczać do budynku osób nieznanych. Zabrania się zabawy dzieci drzwiami.
 8. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, używanie elektronarzędzi, narzędzi ręcznych i innych zakłócających spokój mogą być wykonywane od poniedziałku do soboty w godz. 08.00 – 20.00. Nie dotyczy to usuwania awarii przez konserwatorów Zarządcy budynku ( lokalu).
 9. Instalowanie anten zewnętrznych (satelitarnych, radiowych, TV, itp.) może być dokonywane przez specjalistyczne firmy. Wszelkie uszkodzenia budynku związane z montażem i użytkowaniem anten będą usuwane na koszt właściciela anten.
 10. Wszelkie uszkodzenia instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, itp. winny być natychmiast zgłaszane do dyżurnych konserwatorów a w godzinach pracy administracji do jej biura.
 11. Wszelkie prace przy urządzeniach gazowych wymagające odłączenia i przyłączenia do zasilania gazem winny być wykonywane przez fachowego uprawnionego pracownika po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Użytkowanie tych urządzeń jest możliwe po wykonaniu badania szczelności instalacji gazowej z wynikiem pozytywnym i przedstawieniu go dla administracji GTBS Sp. z o.o.
 12. Najemca wykonujący remont lokalu winien wrzucać odpady budowlane do specjalnego kontenera zamówionego na własny koszt i ustawionego przy śmietniku na czas robót uzgodniony z Administratorem budynku. Kategorycznie zakazuje się wrzucania odpadów budowlanych do pojemników na śmieci i odpady konsumpcyjne.
 13. Śmieci i odpadki należy wrzucać do pojemników do tego celu przeznaczonych wg rodzaju odpadów oraz zamykać pokrywy tych pojemników.
 14. Zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczny, gazowy winien być przekazywany bezpośrednio do sprzedawcy przy wymianie tego sprzętu. Zabrania się wystawiania tego sprzętu do śmietników.
 15. Odpady wielkogabarytowe ( meble itp.) należy wystawiać przy śmietnikach we wtorki i środy każdego tygodnia celem umożliwienia wywozu przez odpowiednie służby.
 16. Najemca, który zanieczyścił teren i, lub klatkę schodową w trakcie wnoszenia do lokalu materiałów lub sprzętów, zobowiązany jest do bezzwłocznego oczyszczenia tego terenu.
 17. Trzepanie i czyszczenie dywanów, pościeli i odzieży może odbywać się wyłącznie przy trzepaku lub w miejscu wyznaczonym. Kategorycznie zabrania się trzepania na balkonach, korytarzach i klatkach schodowych. Trzepanie na trzepaku jest dozwolone od poniedziałku do soboty w godzinach 09.00 – 20.00 z wyjątkiem dni świątecznych .
 18. Najemca obowiązany jest przestrzegać czystości i porządku w pomieszczeniach budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców i jego otoczenia.
 19. Przechowywanie na balkonach przedmiotów oszpecających wygląd budynku oraz suszenie bielizny w miejscach widocznych jest surowo zabronione. Zabrania się wieszania jakichkolwiek suszarek poza obrysem balkonu lub na elewacji budynku.
 20. Balkony winny być utrzymane w czystości i porządku. Zabrania się zabudowy ich łatwopalnymi materiałami oraz wyrzucania przez okna i z balkonów butelek, puszek, żywności, opakowań i niedopałków papierosowych oraz dokarmiania ptaków na parapetach okien i balkonach.
 21. Zabrania się grillowania na balkonach i logiach budynków.
 22. Pojemniki na kwiaty umieszczane na balustradach balkonów winny być umocowane do wewnątrz balkonu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób trzecich. Zabrania się ustawiania pojemników na kwiaty i innych przedmiotów na zewnętrznych parapetach okiennych, na zewnętrznej stronie balkonu, a w obrębie balkonów podwieszania pojemników na kwiaty do płyty wyższej kondygnacji.
 23. Zabrania się bez zgody Wynajmującego umieszczanie na terenie nieruchomości wspólnej jakichkolwiek reklam, szyldów, ogłoszeń itp..
 24. Na dach budynku można wchodzić po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela budynku.
 25. Materiały niebezpieczne pożarowo, wybuchowe ( w tym butle z gazem), żrące i cuchnące nie powinny być przechowywane w pomieszczeniach piwnicznych, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.
 26. Na klatkach schodowych, wiatrołapach, korytarzach, piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych i innych wspólnego użytku palenie tytoniu jest surowo zabronione.
 27. Wychodzący z piwnicy obowiązany jest zgasić światło i zamknąć drzwi na klucz.
 28.  Kategorycznie zabrania się zastawiania korytarzy, klatek schodowych i innych dróg komunikacyjnych przedmiotami wyposażenia mieszkań, materiałami budowlanymi, workami z domowymi odpadami, wózkami, rowerami i innymi przedmiotami utrudniającymi komunikację i ewakuację.
 29. Zabrania się spotkań towarzyskich na wszystkich ciągach pieszych (klatki schodowe) oraz pod oknami budynków i prowadzenia głośnych rozmów zakłócających spokój innym mieszkańcom.
 30. Zabrania się zabaw dzieci w miejscach do tego nie przeznaczonych (klatki schodowe, korytarze , piwnice , parkingi , trawniki , itp.), pisania, drapania i malowania na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku. Rodzice i opiekunowie winni sprawować pełny nadzór nad miejscem zabaw dzieci.
 31. Każdy najemca ma prawo do użytkowania jednego pomieszczenia np. piwnicy , komórki , itp.
 32. Na użytkowanie dodatkowych pomieszczeń gospodarczych najemca winien uzyskać pisemną zgodę właściciela obiektu z określeniem warunków najmu.
 33. Parkowanie samochodów osobowych i innych pojazdów o ładowności do 1 tony może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych na placu budynku i zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Właściciel budynku nie jest zobowiązany do zapewnienia miejsc parkowania dla wszystkich mieszkańców budynku.
 34. Zabrania się przechowywania pojazdów ze zbiornikami na paliwo oraz z napędem akumulatorowym w piwnicach budynku, komórkach gospodarczych lub na balkonach.
 35. Zabrania się mycia, napraw i przeglądów pojazdów na placu wokół budynku.
 36. Na terenie budynku (osiedla) obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 06.00. W tym czasie należy ściszyć odbiorniki audiowizualne, zaniechać głośnej gry na instrumentach, głośnych rozmów, śpiewów, tańców, itp. zakłócających spokój w budynku.
 37. Zabrania się niszczenia i zaśmiecania zieleni przydomowej.
 38. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem budynku i terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
 39. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
 40. Szczegółowe obowiązki opiekunów zwierząt domowych określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 41. W lokalach mieszkalnych zakazuje się hodowli zwierząt niebezpiecznych (np. węże, pająki, itd.).
 42. Zarządca budynku może zakazać najemcy hodowli zwierząt domowych w wypadku nie wywiązywania się najemcy z obowiązków ciążących na nim w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami określonych przepisami lub na wniosek mieszkańców obawiających się o swoje bezpieczeństwo.
 43. Wszelkie osoby zamieszkujące w lokalu muszą być zameldowane. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wyrażenia zgody na zamieszkanie w lokalu osób innych niż wskazane w umowie najmu. Za zamieszkiwanie osób nie posiadających meldunku w danym lokalu najemca będzie ponosił konsekwencje prawne.
 44. Podnajem, wynajem albo oddanie w bezpłatne użytkowanie lokalu lub jego części wymaga pisemnej zgody wydanej przez Prezesa Spółki, po złożeniu odpowiedniego wniosku przez najemcę.
 45. Wnioski i skargi najemca winien zgłaszać do Zarządcy budynku na piśmie.
 46. Najemca lokalu jest obowiązany zawiadomić pisemnie właściciela lokalu mieszkalnego – GTBS Sp. z o.o. o wszelkich zmianach mających wpływ na ustalenie wysokości opłat komunalnych w terminie 7 dni od daty ich zaistnienia.

 

IV. PRZEPISY RÓŻNE

 1. Utrudnianie lub uniemożliwianie wypełniania obowiązków służbowych przez osoby działające w imieniu Wynajmującego lokalu jest zabronione.
 2. Pracownik GTBS ma prawo wstępu do lokalu najemcy w Jego obecności, w ramach wykonywanych czynności służbowych w godzinach 7.00-20.00.
 3. Najemca lokalu obowiązany jest udostępnić lokal do usunięcia awarii dla konserwatorów wykonujących prace na zlecenie Właściciela oraz w wyznaczonych terminach do wykonania kontroli lub odczytów urządzeń pomiarowych.
 4. Pomieszczenia gospodarcze (piwnice, komórki) oraz inne pomieszczenia, w których znajdują się zawory gazu, wody, c.o., wodomierze główne muszą być dostępne na każde żądanie właściciela oraz oznakowane na drzwiach wejściowych.
 5. W przypadku powstania szkody Właściciel może wezwać najemcę do naprawienia szkody.   Jeżeli wezwanie, nie będzie skuteczne Zarząd Spółki podejmuje działania zmierzające do naprawienia szkód, a kosztami obciąży najemcę.
 6. Najemcom, którzy:

       a) wykraczają w sposób rażący i uporczywy przeciwko porządkowi domowemu,              czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali lub używają lokalu w sposób            sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem,

       b) zaniedbują obowiązki dopuszczające do powstania szkód,

       c) niszczą urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców,

       d) naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu

Wynajmujący, tj. GTBS, może wypowiedzieć umowę najmu i skierować sprawę do sądu o eksmisję

Z A T W I E R D Z A M :

.......................................

Gorzów Wlkp., dnia 02.03.2008 r.

 ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyciąg z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta

Uchwała Nr VIII/81/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 lutego 2003 roku

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 pkt. 1÷6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 z 1996 r., poz. 622 z późniejszymi zmianami)

„…Rozdział 7 .  Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§24

1.   Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności do nie pozostawiania bez dozoru, jeśli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.

2.   Zakazuje się szczucia, drażnienia, płoszenia i jakichkolwiek innych działań mogących doprowadzić zwierzę do   stanu agresywności, niebezpiecznego dla człowieka lub innego zwierzęcia.

3. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w parku Czechówek i lesie Wieprzyckim oraz na błoniach nad kanałem Ulg, pod warunkiem, że pies ma kaganiec a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4.  Psy ras uznanych za niebezpieczne mogą być wyprowadzane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

5.  Zakazuje się wyprowadzania psów na place zabaw, boiska szkolne, piaskownice i inne miejsca zabaw dzieci.

6.  Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

7.  Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeśli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela tej nieruchomości.

8.   Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązany jest do dołożenia starań, aby były one jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, w tym do natychmiastowego reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenia spokoju, porządku publicznego i spoczynku nocnego wywołanego zachowaniem zwierząt, np. uporczywym szczekaniem.

Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych, lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp., z wyłączeniem terenów, o których mowa w ust. 3.

9. Właściciel (opiekun) psa zobowiązany jest do :

1) trwałego jego oznakowania - np. elektronicznego - w lecznicy weterynaryjnej,

2) regularnego opłacania podatku od posiadania psów, w wysokości i terminie corocznie uchwalanym przez Radę Miejską.

3) poddawania psa szczepieniom ochronnym przeciw wściekliźnie, okresowym lub zarządzanym przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne w warunkach zagrożenia tą chorobą

4) niezwłocznego powiadamiania rejonowego lekarza weterynarii o pojawieniu się u psa objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną.

5) powiadamiania Urzędu Miejskiego o sprzedaży lub przekazaniu innej osobie, zaginięciu lub padnięciu psa oznakowanego.

10.Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

11.Zwierzęta egzotyczne, pozostawione bez opieki, będą oddawane do ogrodów zoologicznych.

                        

                                      

     
JULY-2017 Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.