STRONA GŁÓWNA

20 lat GTBS

GTBS
podstawa prawna
realizacje

MIESZKANIA NA WYNAJEM
zasady

 DLA NAJEMCÓW
regulaminy rozliczania kosztów
regulamin porządku domowego
informacje

OGŁOSZENIA
OBRAZKI Z FESTYNU


NOWY KONKURS
NAJŁADNIEJSZY BALKON

PRZETARGI
ROK 2019
ZAKOŃCZONE

RODO
Klauzula... Kontakt...

Wniosek o wynajem mieszkania


KONTAKT
     

                

R E G U L A M I N

ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ

oraz

KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I KANALIZACJI

w

GORZOWSKIM TOWARZYSTWIE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1

Podstawy prawne:

1.      Ustawa z dnia 21 lutego 2005 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. 2014  poz. 150 z późniejszymi zmianami),

2.      Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz.1059 z późniejszymi zmianami),

3.      Polska Norma PN-EN 834 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki,

4.      Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.  poz.139 z późniejszymi zmianami),

5.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8/02 poz. 70),

6.      Kodeks Cywilny.

§2

1  Celem utworzenia Regulaminu rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej, zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w GTBS sp. z o.o. jest stworzenie zasad do racjonalnego gospodarowania energią cieplną oraz prawidłowego rozliczania zużycia kosztów oraz naliczania opłat z tytułu dostawy energii cieplnej w zasobach Spółki.

2     Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej, zimnej wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalenie wysokości opłat i zaliczek z tego tytułu.

3       Okresem rozliczeniowym kosztów energii cieplnej (c.o. i c.w.)  jest rok kalendarzowy.

4      Okresem rozliczeniowym kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków  jest okres półroczny, tj. na dzień 30 czerwiec oraz na dzień 31 grudzień, za minione półrocze.

5    Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali stanowiących własność GTBS Spółka z o.o.

6      Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

6.1       energia cieplna – energia cieplna zakupiona przez  GTBS Sp. z o.o.

6.2    przyrząd  pomiarowy – urządzenie służące do rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej bądź poboru zimnej lub ciepłej wody oraz odprowadzenia ścieków pomiędzy odbiorcą a dostawcą ,

6.3      zimna woda – zimna woda zakupiona przez  GTBS Sp. z o.o. od dostawcy,

6.4     ciepła woda – zimna woda zakupiona przez GTBS Sp. z o.o. od dostawcy w celu jej  podgrzania,

6.5    kanalizacja – koszt odprowadzenia ścieków w ilości odpowiadającej zakupionej zimnej i do   podgrzania wody,

6.6   węzeł kosztowy – miejsce powstawania kosztów całkowitego zakupu energii cieplnej, zimnej wody i odprowadzenia ścieków,

6.7      odbiorca – najemca lokalu pobierający energię cieplną,

6.8   dostawca - firma dostarczająca media: energię cieplną lub zimną wodę i odprowadzenie   ścieków,

6.9   lokal opomiarowany – lokal w którym wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, z wyjątkiem pomieszczeń łazienek, posiadają urządzenia do podziału kosztów energii cieplnej, tj. podzielniki kosztów energii c.o.  lub licznik poboru zimnej i ciepłej wody,

6.10  lokal nieopomiarowany – lokal bez zamontowanych, uszkodzonych lub nie odczytanych wskazań podzielników kosztów ogrzewania w danym okresie rozliczeniowym (w przypadkach opisanych w niniejszym regulaminie) urządzeń do podziału  kosztów energii c.o., liczników poboru zimnej lub ciepłej wody i odprowadzenia ścieków,

6.11 urządzenie pomiarowe c.o.– urządzenie pomiarowe służące do rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej na cele c.o. – podzielnik: .- DOPRIMO, DOPRIMO III radio

6.12   urządzenia pomiarowe c.w. – licznik zużycia ciepłej wody,

6.13 urządzenie pomiarowe z.w. – urządzenie służące do rozliczenia kosztów zużytej wody i odprowadzenia ścieków,

6.14  koszt energii cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków – koszty, zgodnie z obciążeniami określonymi w wystawionych przez Dostawców fakturach, w tym: powierzchnia użytkowa, ogrzewana, lokalu mieszkalnego, określana jest zgodnie z art.2 ust.1, pkt. 7  ustawy o ochronie praw lokatorów. Należy przez to rozumieć       powierzchnię wszystkich pomieszczeń  znajdujących się  w lokalu, a w szczególności  pokoi, kuchni, przedpokoi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących  mieszkalnym  i gospodarczym potrzebom  lokatora  bez      względu  na ich przeznaczenie  i  sposób  użytkowania,

6.15 powierzchnia użytkowa  ogrzewana budynku – suma powierzchni użytkowych, ogrzewanych, wszystkich lokali w budynku, które podlegają rozliczeniu kosztów ogrzewania wg zasad podanych w niniejszym regulaminie,

6.16   wartość wskazywana c.o. – jednostki odczytowe jest to wartość zarejestrowana na podzielniku kosztów ogrzewania, odczytywana na urządzeniu jako wartość liczbowa,

6.17   wartość zużycia c.o.– jednostki zużycia  jest to iloczyn  wartości wskazania i współczynnika UF (całkowitego  współczynnika oceny K) który uwzględnia wielkość, konstrukcję, wydajność cieplną grzejnika a także typ podzielnika i metodę jego montażu. (Uwaga: wartość  zużycia odnosi się do wyemitowanego przez grzejnik ciepła w okresie rozliczeniowym, podawaną jako liczba niemianowana),

6.18 wartość obliczeniowa (c.o.) – jednostki obliczeniowe jest to iloczyn wartości zużycia i  współczynnika  LAF (współczynnik korekcyjny położenia lokalu) który uwzględnia wyeksponowanie lokalu na działanie warunków zewnętrznych.

Rozdział 2

Rozliczenie kosztów energii cieplnej.

Przedmiotem indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy pomocy podzielników kosztów jest podział między indywidualnych użytkowników lokali kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania poniesionych dla ogrzania całej nieruchomości.

§3

1. Zasady podziału kosztów w węzłach kosztowych

1.1   Koszty całkowite energii cieplnej to suma kosztów stałych i zmiennych zapłaconych dostawcy

         energii cieplnej na podstawie zawartej umowy.

1.2   Rozdział kosztów zakupionej energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania oraz

         wytworzenia ciepłej wody dokonywany jest przez dostawcę energii,  w oparciu o wskazania

          przyrządów pomiarowych w każdym węźle kosztowym :

      1.2.1. opłat niezależnych od zużycia energii cieplnej

-   za zamówioną moc cieplną  pobieraną w okresie 12 miesięcy w roku w zł/MW

-   za usługi przesyłowe liczone według mocy zamówionej w okresie 12 miesięcy w

     roku w zł/MW

-    opłatę abonamentową

-    opłatę za napełnianie lub uzupełnienie instalacji odbiorczych

-    opłaty za inne usługi lub czynności wykonywane przez dostawcę ciepła  na

      zlecenie odbiorcy

1.2.2  opłat wynikających ze zużycia energii cieplnej do celów c.o.

    -  za zużytą energię cieplną według wskazań ciepłomierzy zainstalowanych w

        węzłach cieplnych, pobieraną w okresach grzewczych w zł/GJ  

         -   za  usługi przesyłowe pobierane w każdym miesiącu, w którym nastąpił pobór

              energii cieplnej według ilości zużytego ciepła w zł/GJ

2. Podział kosztów energii c.o. na lokale - rozliczenie

    2.1. Koszty całkowite energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania rozliczane są na   poszczególnych               odbiorców dla każdej nieruchomości oddzielnie, zgodnie z        poniesionymi   

               kosztami w węźle  kosztowym (dla każdej nieruchomości) dzieląc:

       2.1.1. opłaty stałe -  stanowiące 100% wniesionych do dostawcy ciepła  opłat określonych  

                   zapisem rozdz.2 ust 1.2.1, niezależnych od zużycia dzielone są proporcjonalnie do

                   powierzchni użytkowej lokali,

        2.1.2. koszty wspólne  - stanowiące  30%   opłat wynikających ze zużycia energii cieplnej

                    naliczonej według wskazań licznika ciepła,  dzielone proporcjonalnie do powierzchni          

                    użytkowej lokali. Koszty wspólne ogrzewania przeznaczone są na pokrycie kosztów

                    ogrzewania: pomieszczeń wspólnego użytku  ( grzejniki na klatkach schodowych, w

                     suszarniach, pralniach itp.), kosztów ogrzewania lokali przez poziomy, piony grzewcze i

                     gałązki grzejnikowe (koszty transportu ciepła po budynku),  oraz emisji  ciepła w

                     pomieszczeniach węzła cieplnego lub kotłowni,

       2.1.3. koszty zużycia  -  stanowiące   70% opłat wynikających ze zużycia energii

cieplnej,  dzielone proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów ogrzewania, z uwzględnieniem współczynników  korygujących UF zależnych od mocy grzejników i metody montażu podzielników a także od  współczynników redukcyjnych LAF ustalonych  dla poszczególnych pomieszczeń lokali z  racji  ich niekorzystnego pod względem energetycznym usytuowania w bryle budynku.

W kosztach zużycia znajdują się koszty emisji ciepła z  grzejników łazienkowych nie wyposażonych w podzielniki kosztów dla których jednostki obliczeniowe ustalane są jako iloczyn współczynnika korygującego UF danego grzejnika łazienkowego, współczynnika redukcyjnego LAF lokalu do którego przynależne jest pomieszczenie łazienki i ilości jednostek  odczytowych wyliczonych w danej nieruchomości dla grzejników łazienkowych  za miniony okres rozliczeniowy

Ilość jednostek odczytowych przyjęta w jednakowej wysokości dla wszystkich  grzejników łazienkowych w nieruchomości  wyliczana jest dla każdego okresu rozliczeniowego jako średnia arytmetyczna z trzech największych ilości jednostek odczytanych na podzielnikach grzejników opomiarowanych  w trzech lokalach mieszkalnych  nieruchomości .

      2.2. Rozliczenie kosztów energii c.o. dokonuje specjalistyczna firma rozliczeniowa, z którą

             zawierana jest umowa w celu wykonania usługi rozliczeniowej.

      2.3.. Koszty rozliczenia obciążają najemcę.

      2.4. Rozliczenie kosztów energii c.o. następuje w oparciu o:

            2.4.1  w przypadku zastosowania podzielników DOPRIMO - potwierdzone przez najemcę lub

                   osobę  z nim zamieszkującą na odczytowym kwicie wielkości zużycia. Jeden egzemplarz

                   potwierdzenia otrzymuje najemca .W przypadku odmowy potwierdzenia zużycia –

                   rozliczenie nastąpi w oparciu o kwit  odczytowy;

 2.4.2  w przypadku  podzielników DOPRIMO III radio – odczytów radiowych bez   

       potwierdzenia. Urządzenia na koniec okresu rozliczeniowego zatrzymują w 

       pamięci wewnętrznej  przez okres 12 miesięcy zapisaną wartość końcową

       zużytych jednostek i rozpoczynają naliczenie dla nowego okresu rozliczeniowego

       od wartości „0”.

     2.5. Odczyt urządzeń pomiarowych c.o. dokonywany jest przez przedstawiciela firmy rozliczającej

koszty. W przypadku  postępowania wg zapisu 2.4.1) o terminie odczytów najemcy powiadamiani są przez ogłoszenia na tablicach  informacyjnych w nieruchomości z wyprzedzeniem 10 dni. Jeżeli odczyt nie doszedł do skutku  z winy najemcy lokalu przysługuje mu 1 dodatkowy odczyt. Termin ewentualnego trzeciego  odczytu można uzgodnić z firmą rozliczającą koszty za dodatkową opłatą w terminie 20 dni po terminie pierwszego odczytu.

   3.  Podział i rozliczenie kosztów energii cieplnej zakupionej na wytworzenie ciepłej wody  

 dokonuje się w  następujący sposób:

3.1. Koszty stałe, określone zapisem §3 ust.1.2.1. dzieli się przez liczbę lokali zasilanych w ciepłą

        wodę z jednego  węzła  kosztowego.

        3.2. Koszty zmienne, określone zapisem §3 ust.1.2.2.  dzieli się przez   sumę zużycia ciepłej wody

w lokalach, wg wskazań  urządzeń  pomiarowych c.w. zasilanych ciepłą wodą  z jednego węzła kosztowego. Koszty te, wyliczane dla lokalu stanowią iloczyn wartości podgrzania 1 m3

c.w. oraz  wielkości zużycia wody ciepłej w okresie   rozliczeniowym, zgodnie z urządzeniem pomiarowym-licznikiem c.w. znajdującym  się w lokalu.

          

§4

1.   Zasady naliczania wysokości opłat:

1.1. Opłaty w formie zaliczek z tytułu zakupionej energii cieplnej ustala zarząd GTBS Sp. z o.o. dla każdego  węzła kosztowego oddzielnie.

1.2. Ustalone przez Zarząd wysokości zaliczek w roku, którego dotyczą opłaty nie mogą być mniejsze niż  planowane koszty zakupu energii cieplnej wg podziału kosztów.

1.3. Planowane koszty zakupu energii cieplnej do celów c.o. i c.w. ustala się w oparciu o zużycie jej w roku   poprzednim oraz o przewidywany wzrost cen .

1.4.  Na poczet rozliczenia kosztów energii cieplnej do celów c.o. i c.w. Najemca 

         zobowiązany jest wnosić przez cały rok w okresach miesięcznych zaliczki ustalone

         przez Zarząd.

1.5.  Najemca, w przypadku konieczności wniesienia dopłaty (zaliczka niższa niż należność

wynikająca z indywidualnego rozliczenia lokalu) za rok ubiegły może wnioskować o zmianę wysokości swojej zaliczki do realnej wartości ogrzewania wynajmowanego lokalu.

2.     Zasady rozliczania wysokości opłat:

2.1. Rozliczenie nadpłaty może nastąpić w formie zaliczenia jej na poczet czynszu i opłat 

         bieżących lub na pisemny wniosek najemcy wypłaty na wskazane konto osobiste. 

         Warunkiem zwrotu jest brak zaległości w opłatach czynszowych w miesiącu w 

         którym dokonywane jest rozliczenie kosztów. Kwota nadpłaty nie podlega oprocentowaniu.

2.2. Niedopłata (zaliczka niższa niż należność wynikająca z indywidualnego rozliczenia lokalu)

         zostaje zaksięgowana na konto czynszowe i należy ją wnieść łącznie z najbliższą opłatą

         czynszową. Po tym terminie będą naliczane odsetki. W uzasadnionych przypadkach, na

         pisemny wniosek najemcy lokalu Zarząd może kwotę niedopłaty rozłożyć na dłuższy okres.

3.     Szczególne przypadki rozliczeń

3.1.  Przy rozliczeniu rocznym kosztów ciepła w lokalach, w których użytkownik:

        a) odmówił zamontowania podzielników kosztów ogrzewania - ustala się koszty

               wskaźnikiem np. 1,1   w stosunku   do największego kosztu ogrzewania 1 m2 wśród

       lokali opomiarowanych w nieruchomości,  

b) niemożliwił dokonania odczytu podzielników (brak dostępu do lokalu, bądź zabudowa        podzielnika uniemożliwiająca zdalny odczyt)  -  ustala się koszty wskaźnikiem 1,0        w       stosunku  do największego kosztu ogrzewania 1 m2 wśród lokali opomiarowanych       w        nieruchomości, 

c) uszkodził plombę podzielnika lub podzielnik -  ustala się koszty wg szacowanego średniego        zużycia  energii cieplnej wskaźnikiem 1,0 w  stosunku  do największego kosztu ogrzewania 1 m2       wśród lokali opomiarowanych w     nieruchomości,

 d) samowolnie zmniejszył wielkość - moc grzejnika - przyjmuje się koszty szacowane w oparciu o          pierwotną inwentaryzację grzejnika.

     3.2. W przypadku zmiany najemcy w mieszkaniu opomiarowanym, w okresie  rozliczeniowym

             koszty ogrzewania lokalu obciążają poprzedniego najemcę do dnia podpisania protokołu

             zdawczego, a od dnia podpisania protokołu odbiorczego lokalu następnego najemcę.

     3.3. W przypadku zmiany kosztów zakupu energii cieplnej przyjmuje się do rozliczeń  koszty

            średnioroczne.

     3.4.  Grzejniki, na których urządzenie pomiarowe c.o. zostały uszkodzone z winy użytkownika

      będą rozliczane wg 2x średnie zużycie w mieszkaniu. Koszt wymiany uszkodzonego 

      urządzenia pomiarowego c.o. obciąża najemcę.

     3.5. W przypadku uszkodzenia podzielników kosztów, termozaworów najemca pokrywa koszty

             związane z doprowadzeniem urządzeń do stanu właściwego.

3.6.W przypadku dokonania zmian w instalacji c.o.  uzgodnionych  z  Administracją  (np.

 zmiana grzejników) firma rozliczeniowa dokona przemontowania podzielników i stosownych międzyodczytów.

3.7.W lokalach, w których koszty przypadające na lokal są szacowane, koszty za usługę rozliczeniową określa cennik stanowiący załącznik do umowy rozliczeniowej

 

Rozdział 3

 

Rozliczenie kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzenia ścieków.

 

§5

 

1.           Koszt zużycia wody w zasobach GTBS Spółka z o.o. odbywa się na podstawie:

1.1.    przyrządów pomiarowych – wodomierza poboru wody zimnej zainstalowanego w budynku,

1.2. urządzeń pomiarowych – indywidualnych wodomierzy poboru wody zimnej  oraz wody do podgrzania  do celów c.w.

1.3.  ryczałtowych wielkości zużycia wody wynikających z norm określonych niniejszym regulaminem.

2.           Ilość odprowadzonych ścieków odpowiada wielkości pobranej łącznie (z.w. i c.w.) wody.

3.           Koszt urządzenia pomiarowego  jego montażu i  legalizacji obciąża właściciela, tj. Spółkę.

4.        W przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego z winy najemcy koszt instalacji urządzenia      obciążają najemcę.

5.           Najemcy lokali mieszkalnych wnoszą miesięczne opłaty w formie zaliczki za pobór zimnej, ciepłej     wody i odprowadzenia ścieków wg:

  5.1  Koszt dostawy wody zimnej i ciepłej w cenie zimnej przeznaczonej do podgrzania oraz

          odprowadzenia ścieków ustalany jest przez właściwy organ administracji miasta lub

          Dostawcę.

   5.2  Wysokość zaliczki podgrzania 1 m3 ciepłej wody ustalony jest w pkt 1§4 regulaminu.

   5.3   Ustala się wysokość  miesięcznej normy planowanego zużycia:

5.3.1   w lokalach bez centralnie c.w.: 2,00 m3/osobę,

5.3.2  w lokalach z centralnie ciepła wodą: zimna woda =2,5 m3/osobę, ciepła woda 1 m3     /osobę,

5.3.3    zmiana normy może nastąpić w oparciu o pisemny wniosek najemcy.

6.       Zmiana cen mediów wprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie rozliczeniowym          powoduje zmianę ceny jednostkowej danej jednostki fizycznej medium w iloczynie określającym         kwotę opłaty czynszu bez zmiany średniej wielkości zużycia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd         Spółki.

7.       W przypadku gdy najemca lokalu podaje Spółce przy zmianie cen stany liczników indywidualnych,          końcowe rozliczenie uwzględnia podane odczyty, a kwota ostatecznego rozliczenia za dany okres          rozliczeniowy stanowi sumę iloczynów poszczególnych wielkości faktycznego zużycia i poziomu          odpowiednich cen jednostkowych.

8.        W przypadku braku śródodczytów rozliczenie odbywa się w ten sposób, że faktyczne zużycie w okresie           rozliczeniowym dzieli się proporcjonalnie do ilości dni okresu obliczeniowego uzyskując średnie           zużycie na dobę. Pomnożenie tej wielkości przez ilość dni obowiązywania danej ceny określa           wielkość zużycia w tych okresach. Kwota ostatecznego rozliczenia za dany okres rozliczeniowy           stanowi sumę iloczynów poszczególnych wielkości zużycia i adekwatnego do tych wartości poziomu           cen jednostkowych.

9.         Przy zmianie użytkownika w okresie rozliczeniowym koszt rozliczenia zużycia wody następuje w           oparciu o rzeczywiste zużycie każdego z użytkowników, w oparciu o międzyodczyty potwierdzone           protokołami zdawczo-odbiorczymi.

10.     W przypadku przekazania przez użytkownika lokalu w dwóch następujących po sobie okresach           rozliczeniowych odczytów urządzeń pomiarowych niższych od poprzednich – rozliczenie nastąpi na           podstawie odczytów symulacyjnych. W takim przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że  nastąpiło           zawyżenie odczytu stanów wodomierzy (np. przy zmianie ceny), a w późniejszym okresie podania           stanów niższych, Spółka ma prawo do dokonania kontroli. Po potwierdzeniu zaistniałej sytuacji GTBS           Sp. z o.o.  może dokonać naliczenia dodatkowej opłaty z tytułu ponownego rozliczenia mediów w           dwukrotnej wysokości wyliczonych kosztów jej rozliczenia.

11.      W przypadku braku możliwości odczytu stanu urządzeń pomiarowych do celów rozliczenia danego            okresu przyjmuje się ilość zużytej wody jak w poprzednim okresie rozliczeniowym. W następnym            okresie zużycie ustala się wg wskazań urządzeń pomiarowych pomniejszając jednocześnie o            poprzednią ilość rozliczonej wody.

12.       W przypadku braku wodomierza lub okresowej niesprawności wodomierza przyjmuje się do rozliczeń             ryczałty określone w stosownym rozporządzeniu.

13.        W przypadku różnicy między odczytem z przyrządu pomiarowego (w nieruchomości) wykazującym             wyższe bądź niższe zużycie, a sumą zużycia wody wynikającej z odczytów indywidualnych urządzeń             pomiarowych oraz zużycia wyliczonego wg norm (zapis pkt 12 §5) różnica ta rozliczana jest w             równych częściach na osoby zamieszkujące w nieruchomości, w której następuje rozliczenie.

14.         Półroczne rozliczenia kosztów podgrzania zimnej wody do celów c.w. następuje w oparciu o             zaliczkowe wartości kosztów jej podgrzania. Ostateczny koszt rozliczenia energii do celów c.w.             następuje przy rozliczaniu kosztów energii cieplnej, zgodnie z tym regulaminem.

15.        W przypadku stwierdzenia przez Spółkę w lokalu mieszkalnym bezprawnego pobierania wody poza             zaplombowanymi wodomierzami lub w przypadku zerwania plomb  sprawa zostanie skierowana do             właściwego sądu, a użytkownik lokalu zostanie obciążony za okres ostatniego prawidłowego odczytu             urządzeń pomiarowych dwukrotnym ryczałtem wynikającym z iloczynu ilości osób zameldowanych             osób i średniego zużycia w GTBS sp. z o.o. przypadającego na jedną osobę.

16.         Odczytów  urządzeń pomiarowych na koniec okresu rozliczeniowego dokonują pracownicy             administracji Spółki. W przypadku, gdy urządzenia znajdują się w lokalu Najemca winien udostępnić             lokal do ich odczytu.

17.         Po zakończeniu okresu rozliczeniowego użytkownicy otrzymują rozliczenie wpłaconych zaliczek.

18.         Rozliczenie nadpłaty może nastąpić w formie zaliczenia jej na poczet czynszu i opłat      bieżących lub             na pisemny wniosek najemcy wypłaty na wskazane konto osobiste. Warunkiem zwrotu jest brak             zaległości w opłatach czynszowych w miesiącu w  którym dokonywane jest rozliczenie kosztów.             Kwota nadpłaty nie podlega oprocentowaniu.

19.         Niedopłata  zostaje zaksięgowana na konto czynszowe i należy ją wnieść łącznie z najbliższą opłatą             czynszową. Po tym terminie zostaną naliczane odsetki.

Rozdział 4

Postanowienia  końcowe

§6

1.      Najemca lokalu zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich urządzeń pomiarowych oraz         natychmiastowego powiadomienia GTBS Sp. z o.o. o dostrzeżonych uszkodzeniach plomb na tych         urządzeniach.

2.      Rozliczenie kosztów energii cieplnej dokonywane jest raz w roku, a kosztów zimnej wody i kanalizacji         dwa razy w roku,  w terminie do 8 tygodni po zakończeniu okresu rozliczeniowego,

3.      Najemca lokalu ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczącej rozliczenia w formie  pisemnej

       najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia. Reklamacje składane po tym terminie nie         będą   rozpatrywane.

4.      Odmowa przyjęcia rozliczenia przez użytkownika, jak również jego nieobecność w miejscu         zamieszkania (np. pobyt za granicą) nie jest podstawą do przedłużenia  terminu składania reklamacji

5.      Reklamacja  powinna być rozpatrzona przez zarząd spółki w ciągu 30 dni od daty jej złożenia .        W przypadku konieczności dokonania ponownego rozliczenia przez  firmę rozliczającą okres ten może        ulec wydłużeniu.

6.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem sprawy sporne rozstrzyga Zarząd

       GTBS Sp. z o.o. w oparciu o obowiązujące normy prawne.

7.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. Traci moc regulamin rozliczeń kosztów centralnego         ogrzewania, centralnie ciepłej wody i zimnej  wody obowiązujący od 01.01.2005 r.

 

Gorzów Wlkp., 2015.11.23

          

ANEKS nr 1/2017

z dnia 12.05.2017 r. 

do  „REGULAMIN-u ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ oraz KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I KANALIZACJI

    Gorzowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o.” z dnia 23.11.2015 r.

                 dotyczy:    zmian sposobu naliczania zaliczek za zużycia zimnej wody i kanalizacji                                               GTBS    Sp. z o.o.

§ 1

W  paragrafie 5 rozdziału 3 dodaje się punkt 5.3.4 o brzmieniu:

  „5.3.4. zmianę wysokości normy może wprowadzić również wynajmujący w oparciu o analizę zużycia             wody   w lokalu najemcy za ostatnie 12 miesięcy lub w przypadku krótszego okresu najmu – za ten okres ”.

§ 2

                   Aneks wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 r.


 

     
JULY-2017 Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.